(18) 33 • 76 • 308 biuro@midrew.pl midrew101 EN

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

P. H.U.M. „ MIDREW II” Paweł Michura

 

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe P. H. U.M. „ MIDREW II” Paweł Michura informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: P. H. U. M. „ MIDREW II” Paweł Michura ,Młynne 101, 34-600 Limanowa,                         NIP 7371446685, Regon: 491996223.

 1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: P. H.U.M. „ MIDREW II” Paweł Michura ,              Młynne 101, 34-600 Limanowa, e-mail: biuro@midrew.pl z dopiskiem midrewODO.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez P. H.U.M. „MIDREW II” Paweł Michura polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu :

  a) w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia oraz realizacji usług,

  b) w celu wystawiania dokumentów sprzedażowych ( faktura, paragon),

  c) w celu gromadzenia dokumentów zakupowych,
  d) w celu rozliczeń księgowo-podatkowych i prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Biuro Usług Finansowo-Księgowe,
  f) w celu przystąpienia do udziału w zamówieniach publicznych tzn. otrzymane referencje , protokoły odbiorów, wadium, udzielenia gwarancji.

  g) dostawy towaru poprzez usługodawców (kurier, dostawa własna)

  h) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora

            i) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń -jakie może ponosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone  wobec                       Administratora –przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy/realizacji wszelkich zobowiązań, wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej.

 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwa prawo do:

               ·żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

               ·żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

              · żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

              · żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

                 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

               · przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

               · wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem e-mail:biuro@midrew.pl z dopiskiem midrewODO lub kontakt pisemny:

P. H.U.M. „ MIDREW II” Paweł Michura , Młynne 101, 34-600 Limanowa.


 

Z poważaniem:

P.H.U.M. „ MIDREW II” Paweł Michura

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone   MIDREW Zakłady Stolarskie Realizacja:  Intellect